+48 34 362 73 85 wsop@wsop.com.pl

Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Częstochowie, ul. Radomska 53 42-221 Częstochowa oferuje do sprzedaży nieruchomości zabudowane:

1.Nieruchomość zabudowana przy ul. Botaniczej 15A, tj. prawo użytkowania wieczystego działki ur 57/3 (obręb 313) o pow. 265m2 i własność zlokalizowanego na tej działce pawilonu handlowo-usługowego o pow. użytk. 30m2. Nr KW: CZ1C /00151779/6. Cena nieruchomości: 75.000 zł.

2. Nieruchomość zabudowana przy ul. Radomskeij 6/8 ( Grabówka), tj.prawo użytkowania wieczystego działki nr 862/34 o pow. 1,2032 ha i własność zlokalizowanych na tej dzaiłce dwóch budynków: hali magazynowej z częścią biurową i socjalną o łącznej pow. użytkowej 3124 m2 i budynku warsztatowo-usługowego o pow. użytk. 326 m2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi wraz z udziałem (1/2) działki nr 862/33 stanowiącej wjazd z ul. Radomskiej. Nieruchomość posiada zasilanie energetyczne z własnej stacji trafo zlokalizowanej na wydzielonej działce nr 862/35. KW nr CZ1C /00036738/5
Wartość oszacowania: 3.818.000 zł.
Informacja o terenie stanowiącym przedmiot sprzedaży:

Zgodnie z Uchwałą nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy obszar w obrębie którego znajdują się tereny Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej przeznaczone do sprzedaży posiada symbol P 51 UH i przeznaczenie jako tereny lokalnych ośrodków handlowo-usługowych.

Dodatkowe informacje zawarte w opisie studium :

14. UH-tereny lokalnych ośrodków handlowo-usługowych
14.1 Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów
– sklepy i zespoły handlowo-usługowe, o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej: 400 m2 dla sklepów spożywczych oraz 2000m2 dla pozostałych sklepów
– lokalne targowiska i hale targowe
– usługi publiczne i komercyjne służące obsłudze mieszkańców dzielnicy, w tym obiekty sakralne i cmentarze przykościelne
– tereny przestrzeni publicznych, w tym place i tereny zieleni z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi
– tereny dróg lokalnych i dojazdowych, parkingów
– sieci oraz obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej związane z obsługą zagospodarowania obszaru

14.2 Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów

– dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia
a.nieuciążliwe działalności gospodarcze służące obsłudze mieszkańców dzielnicy
b.zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna
c.obiekty zbiorowego zamieszkania
d.nieuciążliwe rzemiosło
e.stacje paliw z zapleczem usługowym

ograniczenia zmian przeznaczenia
– na zasadach określonych w planie miejscowym

3. Nieruchomość zabudowana przy ul. Radomskiej 4 (Grabówka), tj. prawo użytkowania wieczystego działki nr 862/39 o pow. 0,7421 ha i własność zlokalizowanych na tej działce dwóch budynków:
5-cio kondygnacyjnego, podpiwniczonego biurowca o pow. użytk. 1160 m2 oraz budynku warsztatowo- usługowego o pow. użytk. 515m2 KW nr CZ1C /00036738/5
Wartość oszacowania: 3.830.000 zł

4. Nieruchomość zabudowana przy ul. 1Maja 4 (blisko centrum miasta) składająca się z działek nr nr 17/5 (własność) i 17/6 (prawo wieczystego użytkowania), k.m. 238, o łącznej pow. 0,3328 ha. Nieruchomość jest zabudowana:

2-kondygnacyjnym budynkiem usługowo-biurowym o pow użytk. 543 m2,

magazynami murowanymi o łącznej pow. użytk. 492m2,

magazynami o konstr. stalowej i łącznej pow. użytk. 505m2

KW nr nr CZ1C /00138937/5 i 77736.

Wartość oszacowania: 1.842.000 zł.